Logo IzozekRevoluční patentovaná izolační technologie
Česky English Deutsch
20 let záruka

ZÁRUKA 10 LET

Nadstandardní desetiletá záruka na naše produkty

Vážení zákazníci, těší nás, že Vám můžeme nabídnout nadstandardní, desetiletou záruku! Firma IZOZEK ® doposud vyvinula a je zároveň i výrobcem celé řady produktů, které dodává jednotlivcům i firmám po celém světě. Na většinu z nich se tato záruka vztahuje.

Mnozí výrobci izolací a sanací slibují dlouhou životnost, ale nadstandardní záruku zpravidla neposkytují. Pokud ano, pak nejčastěji za nápadně nevýhodných podmínek, peněžně i časově velmi nákladných. Získat záruku na produkty IZOZEK ® je oproti tomu velice snadné a nebude vás to stát vůbec nic navíc. V naše produkty máme absolutní důvěru a víme, že ani v průběhu času nezklamou. Nepožadujeme stavebně-technické posouzení objektu, povinnost odstranit příčinu i důsledek vlhkosti v poškozeném zdivu, proškolení zákazníka a jiné podmínky a zádrhely, se kterými se u konkurence běžně setkáte. Nechceme vás totiž od záruky odradit.

Jediné dvě podmínky jsou:
1. dodržet postup aplikace dle návodu
2. uchovat doklad o koupi.


Minimálně 10 let záruka, nejméně 100 let životnost.

Co znamená minimálně 10 let záruka? Všechny produkty IZOZEK ® s nadstandardní zárukou (celkem 8 produktů) nepodléhají erozi, v čase “nesedají” a nemění své vlastnosti. V budoucnu se u těchto osmi produktů předpokládá postupné prodlužování záruky, a to až do konce životnosti stavby! Nadstandardní záruka je navíc přenosná mezi vlastníky domu. Nejenže tak zvyšuje hodnotu domu a přispívá k vašemu klidu, ale tento navíc zhodnotíte při případném prodeji nebo pronájmu.

Vaše pohodlí a bezpečnost jsou naší prioritou! Izolace Manto Plate ® a Izo Plate ® jsou toho důkazem. Vyrobeny jsou bez kompromisů, v souladu s nejpřísnějšími evropskými normami tak, aby vydržely opravdu dlouho. V jejich kvalitu máme naprostou důvěru a proto na ně poskytujeme nadstandardní záruku 10 let.


Plná záruka je poskytnuta za níže uvedených podmínek:

Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Zejména prodávající neodpovídá za vady, které vznikly používáním věci v rozporu s návodem k obsluze, provedením neodborného nebo neoprávněného zásahu, vniknutím cizí látky do zboží (např. kapalina), skladováním nebo provozováním v podmínkách nevhodných pro daný typ zboží (např. teploty překračující limity doporučené výrobcem a uvedené na obale nebo v záručním listě daného zboží, vlhké, prašné, chemicky agresivní či jinak nevhodné prostředí), mechanickým poškozením zboží kupujícím nebo 3. osobou, vady vzniklé vlivem neodvratitelné události (např. živelná pohroma) apod.

Kupující má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na dopravu). V písemném uplatnění reklamace je vždy nutné uvést, jak se vada projevuje a připojit kopii kupního dokladu nebo potvrzeného záručního listu a kontakt na kupujícího. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

certifikáty kvality
copyright © Izozek ® 2015 - 2019 | všechna práva vyhrazena